GBM webdesign 2011
voor alle evenementen geld ijs en weder dienende
De IJsclub Hielpen nodigt leden en niet- leden uit voor haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op: Vrijdag 29 december 2017 om 10.30 uur. In Restaurant Café de Brabander te Hindeloopen. Agenda Opening en vaststellen agenda. Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen jaarvergadering 2016 Financieel verslag 2016/17 Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: Gert de Jong en Egbert van Elselo Tegenkandidaten dienen gesteund door tenminste 10 leden schriftelijk, voor aanvang van de vergadering bij het bestuur te zijn aangemeld. Gastspreker : Oeke Mulder Zij is bestuurslid van de vereniging de Friesche Elf Steden, en beheert de portefeuille veiligheid, verbindingen en vervoer. Wat verder ter tafel komt. Rondvraag.
150 Jaar  Home Uitslagen In de Media Bestuur Agenda Siep's archief Agenda